Werken in verontreinigde grond

Werken in verontreinigde grond.
Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen. Deze stoffen kunnen leiden tot schade aan de gezondheid van mensen en tot schade aan het ecosysteem. Bodemverontreiniging is een vorm van milieuvervuiling.

Verontreinigingen worden vooral veroorzaakt door de onzorgvuldige omgang met schadelijke stoffen en het – legaal of illegaal – storten van (vuilnis) afval. Daar zijn veel voorbeelden van te vinden. Huizen in oude steden staan vaak op een metershoge laag die gevormd is door het eeuwenlang storten van stadsafval. In die laag ligt huisvuil en bouwresten van huizen, maar ook afval van kleine vervuilende industrieën als leerlooierijen en verffabriekjes.

Soms moet er in die vervuilde bodem gewerkt worden. Dat is niet zonder risico. Daarom zijn er strenge regels bepaald voor het werken in verontreinigde grond. En een belangrijke taak bij dit werk is weggelegd voor de DLP.

Hij wordt ingezet bij bodemsaneringsprojecten of bij werken in de bodem waar een verhoogd risico op blootstelling van gevaarlijke stoffen bestaat. De DLP ziet er op toe dat medewerkers zich houden aan de regels en afspraken. Hij controleert en waarborgt de veiligheid op de werkplek.

Orbi Opleidingen verzorgt de volgende trainingen, op locatie in Rotterdam, met een relatie tot verontreinigde grond:

Werken in verontreinigde grond